Kes või mis on aktuaar? See on amet, mida kõige enam aetakse segi sarnaselt kõlava arhivaari ametiga. Kuid erinevalt arhivaaridest on aktuaaride mängumaaks matemaatika, statistika, majanduslikud protsessid, projektsioonide tegemine jne.

Peamiselt töötavad aktuaarid elu- ja kahjukindlustuses, kuid ka näiteks investeeringute alal, konsultantidena, riigiametites, akadeemilises sfääris, kindlasti kindlustusjärelvalves. Kindlustuses töötavate aktuaaride vastutusalaks on kindlustusmaksed, tehnilised eraldised, kindlustusseltsi maksejõulisus ehk solventsus ja veel palju muud.

Eesti kehtiv seadusandlus sätestab, et kindlustusandjal peab olema vastutav aktuaar. Kindlustusandja vastutaval aktuaaril peab olema akadeemiline kõrgharidus, rahvusvahelistele nõuetele vastavad aktuaarsed teadmised ja kvalifikatsioon ning kolmeaastane aktuaarina töötamise kogemus Eesti või lepinguriigi kindlustusandjas. Samuti peab kindlustusandja audiitor kaasama audiitorkontrolli aktuaari, kellel on rahvusvahelistele nõuetele vastavad aktuaarsed teadmised ja kvalifikatsioon ning vähemalt kolmeaastane aktuaarina töötamise kogemus Eestis või lepinguriigis.

EAL on oma dokumentatsioonis sidunud aktuaari kvalifikatsiooninõuded liikmestaatusega organisatsioonis. Selleks, et omandada EAL täisliikme staatus peab kandidaat olema läbinud tervikuna aktuaarihariduse programmi, omama kõrgharidust ning vähemalt kaheaastast kogemust aktuaaritöös. Kontroll kandidaatide vastavuse üle kvalifikatsiooninõuetele kuulub EAL Haridustoimkonna pädevusse.

EAL aktuaarihariduse programm vastab tänapäevastele rahvusvahelistele nõuetele. Programm on üles ehitatud hierarhiliselt ning liidu liikme staatus on otseselt seotud aktuaarihariduse programmi läbimise määraga. EAL aktuaarihariduse programmi võib laias laastus jagada kaheks – baashariduse aste ning kindlustus- ja finantsmatemaatika üldistatud rakenduste aste.

Baashariduse aste sisaldab endas matemaatika, tõenäosusteooria, matemaatilise statistika, juhuslike protsesside, arvutiteaduse, majandusteaduste ning raamatupidamise põhikursusi, millele lisanduvad nõudmised suhtlemisoskustele, võõrkeelte oskustele ning teadmistele Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi riigiõiguslike struktuuride osas. Need on ained, mille läbimist eeldatakse kõrghariduse omandamise käigus. Baasteadmisi kindlustus- ja finantsmatemaatika osas on samuti võimalik omandada erinevate kõrgkoolikursuste läbimise teel. Baashariduse omandanuil on võimalik EAL taotleda assotsieerunud liikme staatust.

Selleks, et taotleda täisliikme staatust, peab lisaks olema läbitud kindlustus- ja finantsmatemaatika üldistatud rakenduste aste, mille eesmärgiks on vastavate alusteadmiste süvendamine ja aktuaarsete tehnikate rakendamine erinevates valdkondades ning eri sügavustes. Eraldi käsitletakse aktuaarsete riskide juhtimist elukindlustuse, kahjukindlustuses, pensioni- ja tervisekindlustuses.