Täiendkoolitus (CPD)


Eesmärk

Täiendkoolitus on defineeritud kui teadmiste ja tehniliste, professionaalsete, personaalsete, äriliste ja juhtimisoskuste ja kompetentside pidev arendamine läbi aktuaari karjääri. Selle eesmärk on tagada aktuaari teadmiste ja oskuste kõrge tase, mis vastaks kaasaja nõudmistele ja võimaldaks aktuaaril osutada oma teenuseid jätkusuutlikult kõrgel professionaalsel tasemel.

Nõuded

Täiendkoolituse planeerimine ja sellel osalemine on iga aktuaari isiklik vastutus. See peab toetama, aga ei pruugi olla piiritletud tema poolt pakutava teenuse konkreetse iseloomuga.

Igal Eesti Aktuaaride Liidu täisliikmel on kohustus osaleda täiendkoolitusel 48 tunni ulatuses iga kolmeaastase perioodi jooksul.

Täiendkoolituse läbimiseks on võimalik kasutada järgmisi soovituslikke teid:

 • Osalemine kohalikel ja rahvusvahelistel aktuaaride konverentsidel, seminaridel ja  kollokviumitel;
 • Osalemine rahvusvahelistel aktuaaride kongressidel, rahvusvaheliste aktuaaride organisatsioonide (IAA, AAE) sektsioonide konverentsidel ja kollokviumitel, komiteede töökoosolekutel;
 • Osalemine koolituskursustel ja -seminaridel;
 • Osalemine aktuaaride suvekoolides;
 • Osalemine teiste erialade või ärivaldkondade poolt korraldatud konverentsidel ja seminaridel;
 • Osalemine teadustöös;
 • Osalemine töögruppides ja tehnilistes redaktsioonikomiteedes rahvus­vahelisel tasemel;
 • Õppetöö läbiviimine aktuaaridele või teemadel, mis on kaetud käesolevas õppekavas;
 • Erialaste artiklite ja raamatute kirjutamine ja retsenseerimine;
 • Osalemine erialasel E-koolitusel;
 • Erialaste raamatute ja artiklite lugemine ning nende põhjal ettekannete koostamine;
 • Teised sarnased tegevused.
Hindamine

Täiendkoolituse osas peab arvestust Eesti Aktuaaride Liidu haridustoimkond iga EAL täisliikme kohta eraldi. Täiendkoolituste läbimise järgselt registreerib iga Eesti Aktuaaride Liidu täisliige vastaval koolituse osalemise fakti ja koolituse mahu vastavas andmebaasis ning esitab tõendusmaterjali haridustoimkonnale. Esitatav dokumentatsioon peab sisaldab koolituse või tegevuse kirjeldust ja mahtu ning infot läbiviija kohta.

Eesti Aktuaaride Liidu juhatusel on õigus kohustada täisliiget täiendkoolitusel osalema, kui liikmel ei ole täidetud täiendkoolitustel osalemise nõuded. Pikaajaline täiendkoolitustel mitteosalemine võib olla põhjus täisliikme staatuse äravõtmise algatamiseks.