Aktuaarieetika koodeks


Eetikakoodeks

 

Eesti Aktuaaride Liidu (edaspidi EAL) aktuaarieetika koodeks järgib rahvusvaheliselt tunnustatud aktuaaride eetikakoodeksit. Aktuaarieetika koodeksi on kinnitanud EAL üldkoosolek.

Aktuaarieetika koodeks sätestab aktuaarikutsega seonduvad eetilised normid, millele vastavalt peab aktuaar käituma. Käesolev koodeks on kohustuslik kõikidele EAL liikmetele. Aktuaari professionaalsete kohustuste hulka kuulub eetikakoodeksi tundmine.

Käesolevas koodeksis mõistetakse sõna “klient” all isikut, kellele aktuaari nõuanded või teenus on suunatud.  Aktuaari kliendiks võib olla ka aktuaari tööandja.

PÕHIMÕTTED

1. Ausus

Aktuaar käitub ausalt ning lähtub oma ametialases tegevuses kõrgeimatest eetilistest standarditest.

2. Pädevus ja hoolikus

Aktuaar täidab oma ametiülesandeid pädevalt ja hoolikalt.

3. Vastavus

Aktuaar järgib oma tegevuses kõiki asjakohaseid õigusalaseid, järelvalvelisi ja ametialaseid nõudeid.

4. Erapooletus

Aktuaar ei luba eelarvamustel, huvide konfliktil või teiste isikute  lubamatul sekkumisel mõjutada oma ametialast hinnangut.

5. Asjakohane suhtlus

Aktuaar suhtleb asjakohaselt ning vastavalt kõikidele rakendatavatele aruandlusstandarditele.

PÕHIMÕTETE SELGITAMINE

Alltoodu on osa eetikakoodeksist ja selle eesmärgiks on täpsustada ülaltoodud põhimõtete tõlgendamist ning kohaldamist.

Käesolev selgitus ei ole täielik ega lõplik.  Aktuaar peab lähtuma oma ametialasest hinnangust ning tagama eetikakoodeksi järgimise nii sisus kui kirjas.

1. Ausus

1.1  Aktuaar pakub oma kutseteenust ausalt, oskuslikult ja hoolikalt. Aktuaar suhtub oma klienti ametialase vastutustundega, kahjustamata sealjuures avalikku huvi ning minemata vastuollu kehtivate seadustega.

1.2 Aktuaar tegutseb viisil, mis toetab aktuaarikutse mainet, ega tohi teadlikult avaldada vale või eksitavat informatsiooni.

1.3 Aktuaar on oma kutsetöös viisakas ja teeb koostööd teiste tema kliendile teenust pakkuvate osapooltega.

1.4 Aktuaar austab saadud info konfidentsiaalsust.

1.5 Kui aktuaaril palutakse jätkata teise aktuaari tööd, peab ta kaaluma, kas on paslik konsulteerida eelnevalt teenust osutanud aktuaariga, et veenduda, kas võib leiduda mõni põhjus, mis takistaks kohustuse üle võtmist.

2. Pädevus ja hoolikus

2.1 Aktuaar võib oma teenust pakkuda vaid siis, kui:

 - ta on ametialaselt pädev ja vajalike kogemustega või

 - teda nõustab isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused, ning klient on sellest teadlik, või

 - teda juhendab teine aktuaar, kes võtab tehtud töö eest professionaalse vastutuse.

3. Vastavus

3.1 Aktuaar vastutab kehtivate tehniliste ja ametialaste standardite järgimise eest oma töös. Aktuaar peab oma töös lähtuma kõikidest EAL poolt heaks kiidetud suunistest ja tegevusstandarditest.

3.2 Aktuaar peab järgima EAL kodukorrast tulenevaid distsiplinaarprotseduure. Aktuaaril on õigus kodukorra alusel apelleerida mistahes EAL otsus. Aktuaar peab aktsepteerima ja täitma EAL kohtu poolt või apellatsiooni tulemusel tehtud otsuseid.

4. Erapooletus

4.1 Aktuaar ei tohi pakkuda professionaalset teenust olemasoleva või potentsiaalse huvide konflikti korral, välja arvatud juhul, kui aktuaaril on võimalik erapooletult käituda ja olemasolev või potentsiaalne huvide konflikt on täies mahus avalikustatud.

4.2 Aktuaaril on kohustus klienti kirjalikult ja õigeaegselt teavitada täiendavatest hüvedest, lisaks kliendi poolt makstavale tasule, millised on seotud kliendi jaoks teostatava tööga.

5. Asjakohane suhtlus

5.1 Aktuaar peab töötulemuste esitlemisel:

- selgelt näitama, et analüüs ja nõuanded pärinevad temalt;

- avaldama oma pädevuse ja kompetentsid;

- tuvastama kliendi, kelle jaoks töö tehti ja keda nõustatakse;

- avaldama töö ulatuse;

-avaldama valmisolekut anda kliendile lisainfot ja selgitusi töö ulatuse, kasutatud meetodite, andmete, professionaalsete hinnangute ja järelduste kohta.