Pidev kutsealane areng (CPD)

 
 

 

Pidev kutsealane areng (CPD) on defineeritud kui teadmiste ja kompetentsi pidev areng läbi aktuaari karjääri koos tehniliste, professionaalsete, personaalsete, äriliste ja juhtimisoskuste kasvuga. Selle eesmärk on tagada jätkusuutlik pädevus aktuaarsetes teadmistes ja oskustes, mis vastaks kaasaja nõudmistele ja võimaldaks osutada asjakohaseid, kõrgkvaliteetseid aktuaari teenuseid ning nõustamist. Lisaks, enesearendamine toetab aktuaare uute rollide vastuvõtmisel ning täiendab oskuseid laiemates valdkondades, mis on tingitud muutuvast keskkonnast ning kutseala üldisest laienemisest.

Nõuded ja CPD head tavad

1. Kohaldatavus

Iga Eesti Aktuaaride Liidu täisliige peab osalema pideva kutsealase arengu (CPD) täiendkoolituse skeemis. Mittevastavus on lubatud erandlikel juhtudel (näiteks lapsehoolduspuhkus).

2. Sisu

Iga aktuaari isiklik vastutus on analüüsida oma pädevusi, hinnata edasisi arenguvajadusi ja planeerida personaalsed kutsealased arengueesmärgid, millest lähtuvalt saab valida täiendkoolituste tegevused. See peab toetama, aga ei pruugi olla piiritletud tema poolt pakutava teenuse konkreetse iseloomuga.

Täiendkoolituse läbimiseks on võimalik kasutada järgmisi soovituslikke teid:

 • Osalemine kohalikel ja rahvusvahelistel aktuaaride konverentsidel, seminaridel ja kollokviumitel;
 • Osalemine rahvusvahelistel aktuaaride kongressidel, rahvusvaheliste aktuaaride organisatsioonide (IAA, AAE) sektsioonide konverentsidel ja kollokviumitel, komiteede töökoosolekutel;
 • Osalemine koolituskursustel ja -seminaridel;
 • Osalemine aktuaaride suvekoolides;
 • Osalemine teiste erialade või ärivaldkondade poolt korraldatud konverentsidel ja seminaridel;
 • Osalemine teadustöös;
 • Osalemine töögruppides ja tehnilistes redaktsioonikomiteedes rahvusvahelisel tasemel;
 • Õppetöö läbiviimine aktuaaridele või teemadel, mis on kaetud käesolevas õppekavas;
 • Erialaste artiklite ja raamatute kirjutamine ja retsenseerimine;
 • Osalemine erialasel E-koolitusel;
 • Erialaste raamatute ja artiklite lugemine ning nende põhjal ettekannete koostamine;
 • Teised sarnased tegevused.

3. Dokumentatsioon

Täiendkoolituse läbimise järgselt registreerib iga Eesti Aktuaaride Liidu täisliige koolitusel osalemise fakti ja koolituse mahu vastavas andmebaasis ning esitab tõendusmaterjali haridustoimkonnale. Esitatav dokumentatsioon peab sisaldab koolituse või tegevuse kirjeldust ja mahtu ning infot läbiviija kohta. Lisaks on soovitatav, et pärast CPD tegevuse läbimist täisliikmed peegeldaksid arendatud võtmepädevusi.

4. Hindamine

Igal Eesti Aktuaaride Liidu täisliikmel on kohustus täita minimaalselt 45 tunni* ulatuses CPD tegevusi iga kolmeaastase perioodi jooksul. Tunni all mõistetakse astronoomilist tundi.

5. Järelevalve

Liikmete pideva kutsealase arengu (CPD) täiendkoolituse  skeemi vastavuse ja täitmise ülevaatust  koordineerib Eesti Aktuaaride Liidu haridustoimkond. Vastavuse hindamine toimub korra aastas ning  arvestust peetakse iga EAL täisliikme kohta eraldi.

Eesti Aktuaaride Liidu juhatusel on õigus kohustada täisliiget täiendkoolitusel osalema, kui liikmel ei ole täidetud täiendkoolitustel osalemise nõuded. Pikaajaline täiendkoolitustel mitteosalemine võib olla põhjus täisliikme staatuse äravõtmise algatamiseks.

 

* Tund on astronoomiline tund, 60 minutit.

Kinnitatud üldkoosolekul 12.2023