Aktuaarieetika koodeks

 

EESMÄRK 

Eesti Aktuaaride Liidu (edaspidi EAL) aktuaarieetika koodeks on vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud aktuaaride eetikakoodeksiga, mille eest vastutab Euroopa Aktuaaride Liit (Actuarial Association of Europe, AAE). Aktuaarieetika koodeksi on kinnitanud EAL-i üldkoosolek. 

Aktuaarieetika koodeks sätestab aktuaarikutsega seonduvad eetilised normid, mida aktuaar peab järgima, seda nii ametialaste ülesannete täitmisel kui ka üldiselt. Koodeks aitab aktuaarsete teenuste kasutajale tagada selle, et teenused on osutatud professionaalselt ja nõuetekohase hoolsusega. 

Käesolev koodeks on kohustuslik kõikidele EAL-i liikmetele (auliige, täisliige, assotsieerunud liige või õpilasliige). Aktuaari ametialaste kohustuste hulka kuulub eetikakoodeksi tundmine. 

RAKENDAMINE 

Alltoodud põhimõtteid rakendatakse järgnevalt: 

Üldine: Kõik aktuaarid peavad oma töös ja muudes olukordades, milles nende tegevust võidakse käsitleda aktuaarse tegevusena, järgima 1. põhimõtet. 

Ametialased teenused: Kõik aktuaarid peavad ametialaste teenuste pakkumisel järgima 2.-5. põhimõtet (seda nii tasustatud kui tasustamata teenust osutades). 

Muu töö: Nii tasustatud kui tasustamata tööd, mis ei ole seotud ametialaste teenuste osutamisega, peavad aktuaarid ise hindama, kas ja millises ulatuses peavad nad järgima 2.-5. põhimõtte sisu ja eesmärki, võttes sealjuures arvesse töövõtjate mõistlikke ootusi, töö olemust ja mistahes muid koodekseid või standardeid, mis tööle kehtivad, ja muid olulisi tegureid. 

Tugirollid: Aktuaaridel võib tööülesande sooritamise juures olla tugiroll, mis tähendab, et lõplik vastutus töö teostamise eest lasub kellelgi teisel. Ka tugirollis aktuaarid peavad töös järgima käesolevat koodeksit, seejuures hinnates nende tegevust koodeksi alusel, tuleb arvesse võtta ka muid tegureid, nagu nende vastutuse ulatus antud tööülesande sooritamisel ja nende asjaomane töökogemus. 

Koodeksi mõte ja eesmärk: Koodeks ei kujuta endast kõikehõlmavat tegutsemisviiside nimekirja, mida peaks kohaldama või vältima. Aktuaaridelt eeldatakse koodeksi mõtte ja eesmärgi järgimist, mitte lihtsalt selle sõna-sõnalt tõlgendamist. 

Vastavus õiguslikele ja järelvalvelistele nõuetele: Midagi käesolevas koodeksis ei tohiks tõlgendada nõudena õiguslikke või järelvalvelisi nõudeid rikkuda. Kui peaksid esinema vastuolud koodeksi ning õigluslike ja järelvalveliste nõuete vahel, siis lähtutakse õiguslikest ja järelvalvelistest nõuetest. „Õiguslikud nõuded“ ei laiene antud tähenduses osapoolte vahel sõlmitud lepingute sätetele. 

Lahknevused koodeksist: Aktuaarilt eeldatakse käesolevas koodeksis toodud tegevuste järgimist, välja arvatud juhul, kui see tooks kaasa sobimatud või potentsiaalselt eksitavad tagajärjed. Kui ametialaste teenuste osutamisel ei järgita koodeksis ettenähtud korda, peab aktuaar sellest teavitama ka tema ametialase teenuse kasutajat ning esitama lahknevuse põhjuse.  

MÕISTED 

Käesolevas koodeksis kasutatakse järgnevaid mõisteid: 

Aktuaar – EAL-i liige. 

Kasutaja – Juriidiline või füüsiline isik (tavaliselt hõlmab klienti), kellele aktuaar osutab kasutamiseks ametialaseid teenuseid. 

Klient – Osapool, kes palkab ametialaste teenuste osutaja. Aktuaari kliendiks võib olla aktuaari tööandja. 

Ametialane hinnang – Aktuaari hinnang, mis põhineb aktuaarsele (või muule asjaomasele) väljaõppele ja kogemusele. 

Ametialased teenused – 

  • Kõik aktuaari osutatud teenused, mis seonduvad pensioniplaani või -fondiga, kindlustus-, edasikindlus- või finantsteenuseid osutava ettevõttega või finantstehingutega; ja  

  • Kõik muud aktuaari osutatud teenused, mis põhinevad aktuaarsetel alustel. 

PÕHIMÕTTED 

1. Ausus 

Aktuaar kohustub käituma ausalt ning lähtub oma ametialases tegevuses kõrgeimatest eetilistest standarditest. 

2. Pädevus ja hoolikus 

Aktuaar kohustub täitma oma ametialaseid teenuseid pädevalt ja hoolikalt. 

3. Vastavus 

Aktuaar kohustub järgima oma tegevuses kõiki asjaomaseid õigusalaseid, järelvalvelisi ja ametialaseid nõudeid. 

4. Erapooletus 

Aktuaar ei tohi lubada eelarvamustel, huvide konfliktil või teiste isikute lubamatul sekkumisel mõjutada oma ametialast hinnangut. 

5. Tulemuste esitamine 

Aktuaar kohustub esitama oma töö tulemused asjakohaselt ning vastavalt kõikidele rakendatavatele aruandlusstandarditele. 

PÕHIMÕTETE SELGITUSED 

Järgnevad selgitused on osa eetikakoodeksist ja nende eesmärgiks on täpsustada ülaltoodud põhimõtete tõlgendamist ning kohaldamist. 

Antud selgitused ei ole täielikud ega lõplikud.  Aktuaar peab lähtuma oma ametialasest hinnangust ning pidama eetikakoodeksi järgimisel silmas nii selle mõtet kui eesmärki, mitte seda üks-ühele tõlgendama. 

1. Ausus 

1.1  Aktuaar kohustub osutama oma kutseteenust ausalt, oskuslikult ja hoolikalt. Aktuaar täidab oma ametialast kohustust kliendi ees, lähtudes sealjuures kõigist kehtivatest õiguslikest, järelvalvelistest ja ametialastest nõuetest. 

1.2 Aktuaar ei tohi tegutseda viisil, mis võib kahjustada aktuaarikutse mainet, seda nii oma ametiülesandeid sooritades või muudes olukordades, kus tema tegevust võidakse käsitelda aktuaarse tegevusena.  

1.3. Aktuaar ei tohi esitada sellist infot, mis aktuaari teadmise kohaselt on tegelikult vale või eksitav, sisaldab hooletult esitatud väiteid või infot, või on välja jätnud või varjanud asjaolusid, mis tegelikult pidanuks selles sisalduma, muutes seega info eksitavaks. Samuti ei tohi aktuaar olla sellise info esitamisega seotud, seda reklaamida või kliendile pakkuda. Kui aktuaar saab teada, et teda on sellise info esitamisega seostatud, peaks ta võtma meetmeid, et teda selle infoga ei seostataks. See säte ei tähenda, et aktuaar ei peaks sooritama tööülesandeid, mis põhinevad: 

- eeldustel või metoodikal, mille on määranud klient või teine osapool, tingimusel, et kui aktuaar antud eeldusi või metoodikat ei poolda, teavitab ta sellest ka kasutajat; või 

- eeldustel või metoodikal, mida on kirjeldatud õiguslikes, järelvalvelistes või ametialastes nõuetes. 

1.4 Aktuaar peaks tegema koostööd teiste tema kliendile teenust pakkuvate osapooltega ja nende suhtes austusega käituma. 

1.5 Aktuaar peab austama saadud info konfidentsiaalsust, lähtudes õiguslikest, järelvalvelistest või ametialastest aruandluskohustustest. 

1.6 Kui aktuaaril palutakse võtta üle ametialaste teenuste osutamine, mida enne osutas teine aktuaar, peab ta kaaluma, kas oleks vajalik konsulteerida eelnevalt teenust osutanud aktuaariga, et veenduda, kas võib leiduda mõni ametialane põhjus, mis takistaks töö üle võtmist. 

2. Pädevus ja hoolikus 

2.1 Aktuaar peab oma ametialast teenust osutama hoolikalt, põhjalikult ja õigeaegselt.  

2.2 Aktuaar tohib oma ametialast teenust pakkuda vaid siis, kui: 

 - ta on ametialaselt pädev ja vajalike kogemustega või 

 - teda nõustab isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused ning klient on sellest teadlik, või 

 - teda juhendab teine aktuaar, kes võtab tehtud töö eest ametialase vastutuse. 

2.3 Enne osutatud ametialaste teenuste tulemuste esitamist peab aktuaar tagama selle, et tulemused on tema parima teadmise ja mõistliku veendumuse kohaselt ilma vigadeta. 

2.4 Aktuaar peaks enne ametialaste teenuste osutamist kliendiga kokku leppima aktuaari kohustuste olemuses ja ulatuses.  

3.Vastavus 

3.1 Aktuaar peab käituma viisil, mis tagab tema ametialase vastutuse täitmise ühiskonna ees, järgides oma töös kehtivaid tehnilisi ja ametialaseid standardeid. Aktuaar peab oma töös lähtuma kõikidest EAL-i kinnitatud suunistest ja tegevusstandarditest. 

3.2 Aktuaarile kehtib EAL-i kodukorras esitatud distsiplinaarkord. Aktuaaril on õigus kodukorra alusel apelleerida mistahes EAL-i otsus. Aktuaar peab aktsepteerima ja täitma EAL-i distsiplinaarkohtu poolt või apellatsiooni tulemusel tehtud otsuseid. 

4. Erapooletus 

4.1 Aktuaar ei tohi pakkuda ametialast teenust olemasoleva või potentsiaalse huvide konflikti korral või juhul, kui aktuaaril on eelarvamusi või tajutavaid eelarvamusi, välja arvatud juhul, kui aktuaaril on sellest hoolimata võimalik erapooletult käituda ja klienti on olemasolevast või potentsiaalsest huvide konfliktist või eelarvamusest täies mahus teavitatud. 

4.2 Aktuaar peab klienti kirjalikult ja õigeaegselt teavitama mistahes sissetulekutest, mis seonduvad kliendi jaoks osutatava teenusega (välja arvatud juhul, kui klient on aktuaari tööandja – sellel juhul pole vaja teda teavitada tööandja poolt makstavast töötasust). 

5. Tulemuste esitamine 

5.1 Aktuaar peab oma ametialaste teenuste tulemused esitama õigeaegselt ning konkreetses olukorras nõutavas vormingus ja kujul, pidades silmas seda, et analüüside ja soovituste järeldused on esitatud kasutajale arusaadaval viisil. 

5.2 Välja arvatud juhul, kui see pole aktuaari hinnangul mõistlik (sellisel juhul ei tekita antud nõudest kõrvalekaldumine avalikustamisnõuet), peab aktuaar oma ametialaste teenuste tulemuste esitamisel:   

- selgelt näitama, et edastatav info pärineb temalt endalt; 

- rõhutama, et aktuaar vastutab tulemuste eest, võttes arvesse mistahes kehtivaid piiranguid (nende olemasolul); 

- tutvustama oma pädevust ja kompetentsi; 

- tuvastama analüüsi ja soovituste kasutaja; 

- tooma välja töö ulatuse ja eesmärgi; 

- tooma välja, millises ulatuses ja kuidas on võimalik aktuaarilt või kolmandalt osapoolelt täiendavat teavet ja selgitusi saada.  

Kinnitatud üldkoosolekul 06.2021